Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

O Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny jest programem ograniczonym pod względem terytorialnym do określonego województwa, w tym wypadku do Województwa Mazowieckiego. Instytucją Zarządzającą (IZ) dla regionalnych programów są właściwe urzędy marszałkowskie. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania wynikające z pełnienia roli IZ wykonuje Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. IZ powierzyła wdrażanie RPO WM Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego wdrażany jest w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., jako jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowej Strategii Spójności), dzięki czemu ich realizacja przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) został przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm). Realizuje on cel Konwergencja określony w art. 3 ww. Rozporządzenia. RPO WM jest zgodny ze strategicznymi dokumentami krajowymi, do których należą Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Jednocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Województwo Mazowieckie, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (SRWM). Program będzie realizować cele SRWM, których współfinansowanie będzie możliwe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Przy tworzeniu projektu programu uwzględnione zostały również zapisy odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.
Przy opracowaniu RPO WM kierowano się zasadami: programowania, partnerstwa i dodatkowości, co oznacza, że dokument ma charakter wieloletniego planu budżetowego. Jego cele są realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki UE nie będą zastępować środków krajowych, lecz jedynie wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych.

Celem generalnym RPO WM jest:

Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa

Cel główny RPO WM jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

  1. Rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy,
  2. Poprawa i uzupełnianie istniejącej infrastruktury technicznej,
  3. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie,
  4. Poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Źródło: www.rpo.mazovia.pl oraz www.mazowia.eu

O Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z funduszy strukturalnych (fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej) i największym funduszem Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie regionów, a dokładniej wyrównywanie różnic w stosunku do regionów bogatszych, lepiej rozwiniętych. EFRR finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu pomoc opóźnionym w rozwoju regionom. Dziedziny, które mogą być finansowane z tego funduszu, to:

  • inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
  • rentowne inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia;
  • infrastruktura;
  • rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury;
  • ochrona i poprawa stanu środowiska;
  • rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki inwestycjom w wyżej wymienionych dziedzinach finansowanych z EFRR, Unia Europejska wspiera rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy, a także wpływa pozytywnie na rozwój gospodarki.
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl