Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

Cel projektu

1. Poprawa dostępności i jakości usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, poprzez:

 • skrócenie czasu przejazdu dzięki podniesieniu parametrów trakcyjnych pojazdów w zakresie przyspieszenia i opóźnienia hamowania – pochodną tego jest lepsze wykorzystanie przepustowości linii i osiągnięcia atrakcyjnej częstotliwości kursowania pociągów;
 • skrócenie czasu wymiany pasażerów na przystankach przez dostosowanie wysokości podłogi pojazdów do istniejącej infrastruktury;
 • poprawę komfortu podróżowania – ograniczenie hałasu, wyposażenie w klimatyzację i automatyczną wentylację przestrzeni pasażerskiej, uspokojenie biegu pociągu, podniesienie estetyki wnętrza,
 • wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej oraz bezpieczeństwa osobistego podróżnych (monitoring wnętrza pojazdu);
 • poprawę bezpieczeństwa ruchu dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie układu hamulcowego;
 • poprawę dostępności taboru dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej;
 • poprawę dostępności taboru dla osób podróżujących z rowerami, wózkami dziecięcymi itp.

2. Zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej aglomeracji warszawskiej

wszyscy mieszkańcy pasma południowo-zachodniego aglomeracji warszawskiej – bez względu na płeć, wiek, rasę czy światopogląd – zyskają szybszą i bezpieczniejszą możliwość dotarcia do miejsc pracy, nauki i rozrywki zlokalizowanych w centrum aglomeracji, jak również innych jej obszarów;

 • zwiększy się dostępność mieszkańców z miejscowości położonych wzdłuż linii WKD do centrum regionu i kraju.
 • poprawi się mobilność ludności podwarszawskich miejscowości oraz zwiększą się jej szanse na rynku pracy aglomeracji warszawskiej dzięki łatwiejszej dostępności;
 • wzrośnie atrakcyjność i konkurencyjność miejscowości usytuowanych wzdłuż linii WKD;
 • zmieni się tendencja komunikacyjna podróżnych z transportu samochodowego na transport szynowy, co przyczyni się do rozwoju koncepcji transportu zrównoważonego i uelastycznienia połączeń transportowych w obrębie pasma Pruszków – Grodzisk Mazowiecki;
 • pozytywny wpływ na zagadnienie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych – dzięki pozyskaniu w ramach projektu pociągów z podłogą na poziomie zbliżonym do wysokości peronów nastąpi udostępnienie komunikacji WKD dla osób z niepełnosprawnością motoryczną, natomiast zastosowanie audiowizualnego systemu informacji pasażerskiej będzie mieć korzystny wpływ na zmniejszenie wykluczenia osób niesłyszących i niedowidzących – zapewni on pełniejsze korzystanie z oferty WKD w/w osobom;

3. Poprawa konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez:

 • zwiększenie dostępności usług transportu kolejowego na obszarze południowo – zachodniego Mazowsza;
 • poprawa mobilności mieszkańców miejscowości podwarszawskich w połączeniach z centrum aglomeracji jak i innymi obszarami kraju;
 • wzmocnienie sieci powiązań pomiędzy ośrodkami powiatowymi;
 • stymulacja rozwoju sektora transportu zbiorowego aglomeracji warszawskiej, co przyczyni się do rozwoju wszystkich gałęzi gospodarki;
 • zwiększenie atrakcyjności terenów podmiejskich przez które biegnie linia WKD zachęcających do osiedlania się na nich i lokalizacji przedsiębiorstw – potencjalnych pracodawców;
 • rozwój pasażerskich przewozów regionalnych – zwiększenie częstotliwości i prędkości kursowania pociągów na linii WKD;
 • poszerzenie i zintegrowanie rynku pracy aglomeracji warszawskiej;
 • Innowacyjność przez wykorzystanie nowoczesnych i bezpiecznych pojazdów serii EN97;
 • modernizację taboru kolejowego;
 • podniesienie jakości usług transportu kolejowego na obszarze południowo – zachodniego Mazowsza;
 • zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla pasażera – nowoczesny system informacji pasażerskiej, poprawa kultury obsługi;
 • podniesienie standardów technicznych i bytowych mieszkańców oraz polepszenie stanu środowiska naturalnego.

4. Niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

Nowy tabor kolejowy serii EN97 spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska przewidziane przepisami prawa, zarówno na etapie budowy, eksploatacji oraz w odległej perspektywie czasowej podczas zakończenia eksploatacji.

Realizacja Projektu przyczyniła się przede wszystkim do wdrażania idei ekorozwoju w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi:

 • podczas przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę nowego taboru wszystkich potencjalnych wykonawców obowiązywały kwestie unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska;
 • pojazdy są przystosowane do zasilania napięciem o wyższej wartości. Skutkiem środowiskowym zmiany napięcia jest zmniejszenie poboru mocy znacznie wpływające na energooszczędność taboru kolejowego;
 • wymiana starego i wyeksploatowanego taboru na nowy zapewni poprawę klimatu akustycznego w okolicy torów kolejowych;
 • w trakcie eksploatacji nowego taboru nie przewiduje się powstawania znacznych ilości odpadów – mogą wystąpić te same grupy odpadów, które występują dotychczas, lecz ich ilość będzie zdecydowanie mniejsza, ze względu na nowsze bezodpadowe urządzenia i technologie zastosowane w nowoczesnym taborze. Ograniczone będą głównie odpady związane z zużywaniem materiałów: odpady z par ciernych, np. hamulca (wstawki hamulcowe i nakładki stykowe na pantografy) oraz wycieki z olejów i smarów pojazdów. Wyeliminowane będą odpady związane z użyciem materiałów zakazanych do stosowania (azbest);
 • z racji małej skali prac polegających tylko na wymianie starego taboru kolejowego na nowy, nie wystąpią przekroczenia standardów jakości powietrza. Także na etapie eksploatacji nowego taboru nie przewiduje się przekroczeń tych standardów;
 • planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę dotychczasowego krajobrazu. W fazie eksploatacji pojazdów nie dojdzie do zmian w ukształtowaniu terenu gdyż przedsięwzięcie dotyczy zakupu gotowych, ruchomych urządzeń, jakimi są składy kolejowe, lokomotywa, wagony i drezyna. Nie będzie znaczącego oddziaływania na świat roślinny i zwierzęcy. Eksploatacja nowego taboru nie pogorszy warunków bytowych zwierząt w rejonie linii kolejowej. Nie będzie kolidować z naturalnymi korytarzami zwierząt oraz nie zaburzy warunków siedlisk chronionych w tym odległych obszarów Natura 2000.

5. Wsparcie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu

Elektryczne zespoły trakcyjne serii EN97 przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejścia do wagonów są odpowiednio szerokie (1300 mm), wszystkie wejścia zlokalizowane są w strefie obniżonej podłogi – zgodnej z wysokością peronu, a we wnętrzu przewidziano specjalną przestrzeń dla przewozu wózków inwalidzkich. Ponadto zastosowanie w taborze pokładowego, audiowizualnego systemu informacji pasażerskiej będzie mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie wykluczenia osób niesłyszących i niedowidzących – system pozwoli takim osobom na pełniejsze korzystanie z oferty WKD.

Stary tabor serii EN94 nie posiadał żadnego z tych udogodnień, w związku z czym inwestycja stanowi znaczącą zmianę w dostępności publicznej transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczonymi zdolnościami ruchu.