Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych
na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym
Dowiedz się więcej

O projekcie

Projekt pt. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym” dotyczy pozyskania nowoczesnych pojazdów szynowych do przewozu osób dla linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD).

Realizacja Projektu rozpoczęła się z dniem podpisania umowy (26 marca 2010 r.) z dostawcą wybranym w procedurze przetargowej – przedsiębiorstwem „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.” .

Dostawa 14 szt. pojazdów nowej generacji – serii EN97 (oznaczenie fabryczne 33WE) rozpoczęła się w grudniu 2011r. Wykonanie zamówienia, na mocy umowy podpisanej w marcu 2010r., przewidziano na wrzesień 2012 r. Pozwoli to już pod koniec 2012 r. całkowicie zastąpić stare pojazdy serii EN94 nowymi. Do czasu przeprowadzenia modernizacji układu zasilania pozostawać będzie w rezerwie kilka najlepiej utrzymanych składów starej generacji.

Gwarancję trwałości Projektu stanowi Umowa Ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych okresach obowiązywania rozkładów jazdy, tj. w okresie od 13 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2024 r., zawarta 19 maja 2009 r. pomiędzy Warszawską Koleją Dojazdową a Województwem Mazowieckim.

Projekt ten ma istotny i strategiczny charakter dla obszaru aglomeracji warszawskiej oraz Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego ze względu na znaczną liczbę przewożonych pasażerów i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategii Rozwoju Kraju: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”, trzecim celem horyzontalnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” oraz celem generalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: „Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa”. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników RPO WM, SRK i NSRO w zakresie pasażerskich przewozów kolejowym transportem publicznym.